Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

NÚM DE REGISTRE

501

CRONOLOGIA

1774

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

maniple

ALÇADA (CM)

13,5 x 88 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat

MATERIALS UTILITZATS

seda, fils d'or i de plata, fils de seda policromats, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Maniple que forma part d'un tern que es composa de: 3 capes pluvials, 1 gremial?, 2 casulla, 2 dalmàtiques, 3 cobrecalze, 2 collarins, 4 maniples, 4 estoles i 2 bosses de corporals (veure fitxes associades). Maniple de seda de color granate sobre la qual s'hi ha brodat amb fils d'or, plata i de seda policromats (verd, marró) uns grans motius vegetals: brancatges simètrics que s'entrellacen, i que de fet enmarquen un gros floro que sorgeix com d'un gerro i que ocupa la part central de la capa. L'escapulari i el capelló, ambdós ricaments brodats, i de fet tota la capa està envoltada per una franja o galó brodat de fils daurats, amb una sanerfa de mostra de garlanda floral o entrallaçat. El capelló, també emmarcat per la mateixa sanefa o galó que acaba amb un serrell de color daurat. Va subjecte a la capa a través de quatre botons aglanats que s'aguanten amb uns traus de corda daurat. El motiu principal del capelló és de nou un gros floro. La capa conserva la peça de tancament amb els corresponents gafets metàl·lics. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro, que és de color salmó. Sota el capelló s'hi pot llegir dins garlanda lobulada i brodada en beig la següent inscripció: MICHAEL MOLERO, TOLETA NUS.FECIT. TOLETI

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller de Miguel Molero

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Toledo

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

13,5 x 88 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA